Struktur Organisasi

Sigit Irianta, S.IP, M.Mtr

Ketua

Deni Erhab, SE

Wakil Ketua

Belinda

Bendahara

Yahya

Bendahara

Agusnan Gultom

Sekretaris

Sugiono, M.Pd

Anggota

Dedy Pratama

Anggota

Yudi Nakata

Anggota

M Zaini

Anggota

Robby Fitriadi Satria

Anggota

Sekretariat

Std. KONI Tri LombaJuang, Jl. Halim Perdana Kusuma No 54 Kota Jambi

Kontak : 

Deni Erhab    

Phone : +6281366621787

Email : [email protected]

Struktur Organisasi

Sigit Irianta, S.IP, M.Mtr

Ketua

Deni Erhab, SE

Wakil Ketua

Belinda

Bendahara

Yahya

Bendahara

Agusnan Gultom

Sekretaris

Sugiono, M.Pd

Anggota

Dedy Pratama

Anggota

Yudi Nakata

Anggota

M Zaini

Anggota

Robby Fitriadi Satria

Anggota

Sekretariat

Std. KONI Tri LombaJuang, Jl. Halim Perdana Kusuma No 54 Kota Jambi

Kontak : 

Deni Erhab    

Phone : +6281366621787

Email : [email protected]