Struktur Organisasi

Dr. Sukirman Rahim, M.Si

Ketua

Resa Sukardi Massa, M.Pd

Wakil Ketua

Hendro Habibie, SE

Bendahara

M Arif Mohi, S.Pd.I., M.Pd

Sekretaris

Rio Ade Putra Pala, SH

Anggota

Iwan Rahim

Anggota

Lennon Kinoyo

Anggota

Chandra S Tangahu, S.STP

Anggota

Rizky M Karim, ST

Anggota

Sekretariat

Kontak : 

Sukirman Rahim    

Phone : +62 852-1745-0295

Email : [email protected]

Struktur Organisasi

Dr. Sukirman Rahim, M.Si

Ketua

Resa Sukardi Massa, M.Pd

Wakil Ketua

Hendro Habibie, SE

Bendahara

M Arif Mohi, S.Pd.I., M.Pd

Sekretaris

Rio Ade Putra Pala, SH

Anggota

Iwan Rahim

Anggota

Lennon Kinoyo

Anggota

Chandra S Tangahu, S.STP

Anggota

Rizky M Karim, ST

Anggota

Sekretariat

Kontak : 

Sukirman Rahim    

Phone : +62 852-1745-0295

Email : [email protected]