Struktur Organisasi

Clemens Efraim Musa

Ketua

Asri L Sawayah, SH

Wakil Ketua

Arwan Ibrahim

Bendahara

Syamsuddin S.S, M.Si

Sekretaris

Usman Arya

Anggota

Kasmuddin Kasim

Anggota

Muchlis Yabi

Anggota

Sekretariat

Jl. Basuki Rahmat No.168 Kota Palu

Kontak  :

Syamsuddin Tobone    

Phone : +62 813-4274-9323

Email : [email protected]

Struktur Organisasi

Clemens Efraim Musa

Ketua

Asri L Sawayah, SH

Wakil Ketua

Arwan Ibrahim

Bendahara

Syamsuddin S.S, M.Si

Sekretaris

Usman Arya

Anggota

Kasmuddin Kasim

Anggota

Muchlis Yabi

Anggota

Sekretariat

Jl. Basuki Rahmat No.168 Kota Palu

Kontak  :

Syamsuddin Tobone    

Phone : +62 813-4274-9323

Email : [email protected]