Struktur Organisasi

Muhammad Zulfri, ST, MM, MT

Ketua

Ir. Khaidir TM, MM

Wakil Ketua

Reza Kamilin, S. STP

Anggota

Antoni, SE

Anggota

Hanafiah

Anggota

Idris, SHI

Anggota

Chairul Azmi, SH

Anggota

Mahyar, ST

Anggota

Muhammad Hasan, S.Si, M.Si

Anggota

Sekretariat

JL. Sultan Malikussaleh (Komplek Stadion Harapan Bangsa) Banda Aceh 23239

Kontak :

Ir. Khaidir TM, MM    

Ph :+6285260271402

Email : [email protected]

Struktur Organisasi

Muhammad Zulfri, ST, MM, MT

Ketua

Ir. Khaidir TM, MM

Wakil Ketua

Reza Kamilin, S. STP

Anggota

Antoni, SE

Anggota

Hanafiah

Anggota

Idris, SHI

Anggota

Chairul Azmi, SH

Anggota

Mahyar, ST

Anggota

Muhammad Hasan, S.Si, M.Si

Anggota

Sekretariat

JL. Sultan Malikussaleh (Komplek Stadion Harapan Bangsa) Banda Aceh 23239

Kontak :

Ir. Khaidir TM, MM    

Ph :+6285260271402

Email : [email protected]